Abonnement Brons

Toelichting abonnement Brons

Abonnement Brons

Algemeen

Looptijd van een abonnement is een jaar, vanaf datum van overeenkomst.
Facturatie van het abonnement geschiedt maandelijks vooraf, tegen het einde van de afgelopen maand.
Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk per brief, dan wel per mail. Opzegtermijn is 1 maand na het eerste contractjaar.

Op de levering van de diensten, zijn de Algemene voorwaarden op van toepassing.
Reiskosten zijn niet in de abonnementskosten inbegrepen en worden separaat, na elk bezoek gefactureerd tegen het overeengekomen tarief.

Binnen de scope van het abonnement vallen:

Preventie


Wettelijk is het verplicht om een Preventiemedewerker OF in dienst te hebben, OF in te huren. In dat laatste geval, levert dit abonnement die Preventiemedewerker op inhuur basis. Deze Preventiemedewerker heeft als wettelijke taak:
 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

De preventiemedewerker zal de onderstaande taken op zich nemen:

Signalering en melding
 • Analyseren/evalueren gevaarlijke situaties, (bijna) incidenten en arboklachten (met anderen)
 • Checken realisatie van uitvoering plan van aanpak en doelen (met anderen)
 
Aanlevering input
 • Input aanleveren t.b.v. het schrijven van (bijstelling van) voorstel voor plan van aanpak
 • Meewerken aan formuleren/bijstellen doelen, opzet en middelen t.a.v. arbo (met anderen)
 • Overleggen over (bijgesteld) plan van aanpak t.a.v. arbo (met anderen)
 • Input aanleveren t.b.v. produceren/aanpassen van arbobeleidsdocumenten (met anderen)
 
Voorlichting en instructie
 • Arbo-vraagbaak zijn (beantwoorden vragen van medewerkers over arbo)
 
Evaluatie
 • Evalueren gerealiseerde uitvoering plan van aanpak (met anderen)
 • Evalueren van werking van het arbozorgsysteem in het licht van gestelde doelen (met anderen)

Indien er reeds een RI&E als ook een Plan van Aanpak aanwezig is, zal de Preventiemedewerker zich richten op dit RI&E als ook Plan van Aanpak. Indien deze twee documenten niet aanwezig zijn, zal de Preventiemedewerker tegen een nader te bepalen meerprijs beide documenten opmaken en bespreken. Per met de Opdrachtgever afgestemd project, vanuit het Plan van Aanpak, zal een offerte gemaakt worden, waarin aangegeven wordt welke activiteiten de Preventiemedewerker binnen het project op zich gaat nemen en hoeveel tijd daarmee gemoeid gaat zijn. Afhankelijk van het abonnement zal het bijbehorend uurtarief gaan gelden.

Periodieke afstemming

Bij dit abonnement zal de Preventiemedewerker 1 x per half jaar de algehele voortgang bespreken met de preventie coördinator  en de stuurgroep (Directeur / Eigenaar van de onderneming).

Responstijd

Indien beroep wordt gedaan op de Preventiemedewerker, zal deze binnen 48 uur contact met de preventie coördinator opnemen. Mocht de Preventiemedewerker per direct nodig zijn, zal hiervoor een factuur worden opgemaakt van minimaal 1 dagdeel (= 320,00 Euro (excl. reiskosten) bij inzet van 0 tot 4 uur. Aanvullende uren zullen altijd in blokken van 1 dagdeel gefactureerd worden.).

Uurtarief

Het uurtarief welke gehanteerd wordt bij aanvullende projecten zal 80,00 Euro per uur bedragen. De projecten zullen altijd van een offerte worden voorzien, welke bij opdracht ondertekend dient te worden.

Webshop

Er zullen geen kortingen verleend worden bij aanschaf van producten of diensten uit de webshop.